Deklaracja dostępności

Krajowy Zasób Nieruchomości zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mieszkanieplus.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mieszkanieplus.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.08.01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.12.02


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Angelika Krysiak, adres poczty elektronicznej sekretariat@mazowszecentrum.kzn.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 511 53 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Krajowy Zasób Nieruchomości, ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Nowy Świat. Przy wejściu do budynku znajdują się dwa stopnie, uniemożliwiające samodzielny wjazd osobom poruszającym się na wózku.


Biuro Krajowego Zasobu Nieruchomości znajduje się na 2 piętrze, do którego dostać się można zarówno schodami, jak i windą.
W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W Krajowym Zasobie Nieruchomości nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Departamentu Cyfryzacji KPRM poświęconej temu tematowi.

Język | Language
Skip to content