Polityka prywatności

REGULAMIN STRONY WWW.KZN.GOV.PL

§1
Postanowienia ogólne

Właścicielem strony internetowej www.kzn.gov.pl („Strona”) jest
Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (00-029), ul. Nowy Świat 19,
NIP: 701-071-26-74, REGON: 368112343 („KZN”).
Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie,
o ile co innego nie wynika z treści Regulaminu:
a) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę, działająca zarówno w imieniu własnym, jaki na rzecz innych osób;

b) Treść – informacje zamieszczone na Stronie przez KZN.

 

§2
Operator i zasady korzystania ze Strony

Operatorem Strony jest KZN.
Przeznaczeniem Strony jest informacja o działaniach KZN.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, przeznaczeniem Strony oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, osób trzecich oraz KZN.
Treść zamieszczona na Stronie ma wyłącznie charakter informacyjny i marketingowy, nie może być traktowana jako oferta, forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
W przypadku naruszenia § 2 ust. 3 przez Użytkownika, KZN podejmie wszelkie działania zmierzające do naprawienia szkody poniesionej przez KZN w związku z tym naruszeniem.

§3
Odpowiedzialność za Treść

KZN odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie.
Treść zawarta na Stronie została zamieszczona w dobrej wierze, jest na bieżąco aktualizowana oraz sporządzana w sposób staranny. KZN nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność zamieszczonej Treści. Wszelkie informacje zawarte na Stronie mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.
KZN udziela wiążących informacji, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej.
KZN zastrzega sobie prawo zmiany Treści, jej uzupełniania, skracania lub całkowitej rezygnacji z jej publikacji w części lub w całości.
Strona może posiadać linki do stron osób trzecich. KZN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z linków zamieszczonych na Stronie, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.
KZN usunie linki umieszczone na Stronie, korzystanie z których powoduje dostęp do stron internetowych zawierających treści prawnie zakazane lub o wątpliwym charakterze, także jeśli otrzyma stosowne powiadomienie od Użytkownika, z którego wynikać będzie, że korzystanie z linków powoduje dostęp do Stron internetowych zawierających treści prawnie zakazane lub o wątpliwym charakterze.

§4
Prawa autorskie

Zawartość Strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz KZN lub osób uprawnionych.
Bez zgody KZN, żadna część Strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, zdjęcia) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
Ściąganie i kopiowanie Treści znajdującej się na Stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na Stronie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą KZN.
Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§5
Zastrzeżenia techniczne

KZN dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie może zapewnić, że Strona działać będzie bez awarii i przerw.
Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu Treści Strony.
KZN nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

§6
Pliki tekstowe „cookies”

Na Stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”, które są plikami tekstowymi, zapisywanymi ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika, mającymi na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze Strony a także możliwość komfortowego użytkowania Strony.
Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies Użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze Strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Strony.

§7
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach formularzy zamieszczonych na stronie www.kzn.gov.pl jest Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa.
Dane osobowe nadawcy formularza będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi oraz w celach marketingowych na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.
Wysłanie formularza przez nadawcę oznacza jego zgodę na cele wskazane w ust. 2 i zgoda ta obowiązuje do czasu oświadczenia o wycofaniu zgody.
Dane osobowe nadawcy nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Każdy nadawca ma prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych nadawcy jest całkowicie dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi, otrzymania informacji marketingowych oraz informacji dotyczących współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości.
Przekazywane dane osobowe nadawcy nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§8
Postanowienia końcowe

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Strony, Użytkownik może zgłaszać je KZN poprzez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@mazowszecentrum.kzn.gov.pl.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na Stronie.
Treść zawarta na Stronie jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. KZN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za właściwość i prawną dopuszczalność Treści dla użytkowników spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy polskiego prawa.

Język | Language
Skip to content