Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przekazane do KZN

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że KZN zakończył proces gromadzenia wykazów nieruchomości Skarbu Państwa. Wykazy zostały przekazane przez Agencję Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz 380 starostów. Wspomniane dokumenty zawierają informacje m.in. o położeniu i oznaczeniu nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;  numerze księgi wieczystej, o ile jest założona; powierzchni nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków; przeznaczeniu nieruchomości ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; stanie prawnym nieruchomości; dotychczasowym sposobie zagospodarowania nieruchomości, w tym informacje, czy nieruchomość jest wykorzystywana na cele publiczne, wraz ze wskazaniem tych celów; wydanych pozwoleniach np. na budowę lub rozbiórkę i in. Eksperci Krajowego Zasobu Nieruchomości przystępują obecnie do analizy otrzymanych wykazów, co pozwoli na wytypowanie nieruchomości, które mogą zostać przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Język | Language
Skip to content